Szkolenia przeciwpożarowe są jednymi z ważniejszych wymaganych szkoleń dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Odpowiedzialnym za odbycie szkoleń w danej firmie jest właściciel lub kierownik. Profesjonalnie przygotowane szkolenie przeciwpożarowe teoretyczne połączone z pokazem i praktycznym zastosowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego, w dużym stopniu zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w przedsiębiorstwach.
Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia bezpośrednio związane z potencjalnymi możliwościami wybuchu pożaru jak i sposobami jego ugaszenia oraz omawiane są sposoby organizacji ewakuacji osób i mienia w przypadku nieugaszenia pożaru w jego zarodku.

program szkolenia zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz Ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Cele operacyjne szkolenia przeciwpożarowego

Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
Zmniejszenie ryzyka powstania pożaru wynikającego z niewłaściwego obchodzenia się z ogniem;
Uświadomienie słuchaczom o niebezpieczeństwie powstania pożaru poprzez:

  • nieostrożne prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych
  • niewłaściwą eksploatację urządzeń elektrycznych,
  • podpalenia

Zaznajomienie słuchaczy z występującym zagrożeniem pożarowym na zajmowanym stanowisku pracy oraz sposobami przeciwdziałania możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru;
Zapoznanie kursantów z obowiązującymi normami prawnymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego zakładu pracy;
Przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia w zakresie budowy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz praktyczne zastosowanie gaśnic;
Znajomość warunków przeprowadzania bezpiecznej ewakuacji osób i mienia.

SZCZECIN POLAND - JULY 08 2014: Fire and Rescue Emergency Units at car accident with Power Wedge.