Kiedy przeprowadza się pierwsze szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych?

Warunkiem skutecznego wykonywania obowiązków na danym stanowisku jest odbycie przez pracownika obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczność ta dotyczy również osób pracujących w biurach i w administracji firmy. Każdy pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania wstępnego, a następnie okresowego szkolenia BHP. Sprawdź, kiedy należy przeprowadzić podstawowy instruktaż BHP dla personelu biurowego i dowiedz się, które osoby mogą zostać z niego zwolnione.

Podstawowe szkolenie BHP w firmie – wszystko, co musisz wiedzieć

Przejście instruktażu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowym warunkiem umożliwiającym wykonywanie obowiązków na danym stanowisku. Wymóg ten dotyczy wszystkich zatrudnianych w przedsiębiorstwie pracowników: zarówno kadry kierowniczej, jak i personelu biurowego oraz osób zajmujących się produkcją. Wstępne szkolenia BHP składają się z dwóch etapów i obejmują:

  • szkolenie wstępne o charakterze ogólnym, podczas którego pracownik zaznajamia się z podstawowymi wytycznymi i wymogami bezpieczeństwa,
  • szkolenie wstępne na stanowisko pracy – podczas tego etapu personel przechodzi instruktaż stanowiskowy, bezpośrednio związany z wykonywanym zakresem obowiązków.

Przeprowadzenie takiego szkolenia należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Może to być pracownik służby BHP, osoba zatrudniona w zakładzie na stanowisku specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sam pracodawca, pod warunkiem, że ma on aktualne zaświadczenie o ukończonym odpowiednim instruktażu. Celem podstawowego szkolenia BHP jest zapoznanie pracowników z ogólnymi wymogami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne u pracownika biurowego?

W przypadku pracowników administracyjno-biurowych wstępne szkolenie BHP należy zorganizować nie później niż przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Pracownik może zostać zwolniony z uczestnictwa w instruktażu, pod warunkiem, że odbył go w tym okresie u poprzedniego pracodawcy. Nie ma również obowiązku brania udziału w szkoleniu BHP osoba, która w danym okresie odbyła szkolenie wstępne, pracując w innym zakładzie, na podobnym stanowisku, z zastrzeżeniem, że jego zakres tematyczny był tożsamy z zakresem instruktażu przewidzianym dla aktualnie wykonywanych obowiązków.

Okresowe szkolenia BHP dla administracji i pracowników biur

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pracownicy biurowi i administracyjni, a także inne osoby niebędące pracodawcami, kierownikami, brygadzistami czy robotnikami, zobowiązane są do odbycia okresowych szkoleń BHP nie rzadziej niż raz na 6 lat. Jeśli w tym czasie pracownik biurowy zatrudniony był u innego pracodawcy na podobnym stanowisku i wziął udział w takim szkoleniu, dokumentując to odpowiednim zaświadczeniem, może zostać zwolniony z konieczności uczestnictwa w instruktażu. Jednak przed upływem terminu ważności posiadanych uprawnień, taka osoba zobowiązana jest do udziału w kolejnym, okresowym szkoleniu BHP – już u aktualnego pracodawcy.

Jak wybrać zewnętrzną firmę do BHP?

Organizator szkolenia na zakończenie przeprowadza egzamin. Odbycie kursu w firmie potwierdzone jest zaświadczeniem, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w części B. Cena wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP uzależniona jest m.in. od zakresu tematycznego instruktażu, liczby uczestników czy rodzaju stanowisk, zajmowanych przez personel firmy. Zlecając przeprowadzenie kursu BHP, warto zaufać podmiotom mającym do tego odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, by mieć pewność, że wiedza zostanie przekazana w sposób przystępny i zgodnie z obowiązującymi wymogami. Nie należy lekceważyć tych kwestii, mając świadomość, że wiedza na temat zagrożeń oraz umiejętność ich unikania mogą ochronić pracowników od poważnych uszczerbków zdrowia.