Kiedy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?

Zastanawiasz się, jak często należy dokonywać oceny ryzyka zawodowego? Chcesz wiedzieć, w jakich przypadkach trzeba ją przeprowadzać i z czego to wynika? Jeśli tak, to zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika. Jesteśmy przekonani, że zawarte w nim informacje okażą się dla Ciebie przydatne. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Twoim przedsiębiorstwie. 

Kiedy należy dokonać oceny ryzyka zawodowego?

W przepisach nie ustalono jednoznacznie ani jak często, ani w jaki sposób ma ona być wykonywana. Prawo nakłada jednak na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego za każdym razem, kiedy zachodzi jeden z opisanych niżej przypadków:

  • w momencie tworzenia nowego stanowiska,
  • przy wprowadzaniu nowych maszyn lub urządzeń,
  • gdy zaszły zmiany wymagań obowiązujących na ocenianych stanowiskach pracy,
  • przy wprowadzeniu zmian organizacyjnych,
  • po wykonaniu pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, o ile ich wyniki znacząco różnią się od wartości wskazanych poprzednio,
  • po zmianie stosowanych środków ochronnych,
  • gdy na danym stanowisku pracy miał miejsce wypadek.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że nawet jeśli żadna z wymienionych wyżej sytuacji nie dotyczy Twojej firmy, konieczne jest wykonywanie w niej okresowej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach. Dzięki temu można zyskać pewność, że stan faktyczny zgadza się z tym ujętym w dokumentach, a prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanych zdarzeń zostaje utrzymane na możliwie niskim poziomie.

Na czym polega aktualizacja oceny ryzyka zawodowego?

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać celem rewizji wiedzy na temat istniejących w zakładzie zagrożeń, jest sprawdzenie kart oceny ryzyka dotyczących stanowisk pracy. Warto pamiętać, że w ciągu roku lub dwóch mogły nastąpić zmiany zarówno w prawdopodobieństwie wystąpienia ocenianych rodzajów ryzyka, jak i w sposobie ich opisywania. Jeśli okaże się to konieczne, należy sporządzić nowe karty. W takiej sytuacji niezbędne będzie też zapoznanie pracowników z ich treścią. 

Warto pamiętać, że w Polskiej Normie PN-N-18002:2011 określono ocenę ryzyka zawodowego jako proces mający na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyższym dokumencie, celem przeprowadzania takiego audytu jest zbieranie informacji na temat zagrożeń występujących na danym stanowisku, a następnie wprowadzanie na podstawie tej wiedzy odpowiednich działań zapobiegawczych i korygujących. 

Jeżeli zatem podczas przeprowadzania okresowej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego okaże się, że nic się nie zmieniło, będzie to dowodem mało skutecznej polityki działania firmy. Kadra dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa powinna bowiem dążyć do stałego zwiększania poziomu bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach. 

Jak często przeprowadzać aktualizację oceny ryzyka zawodowego?

Nie ma jednej, ustalonej reguły dotyczącej częstotliwości jej wykonywania. Warto natomiast pamiętać, że terminy, w jakich powinna ona być przeprowadzana, mogą wynikać z uregulowań związanych z organizacją systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W takim przypadku aktualizacja oceny ryzyka zawodowego odbywa się zwykle co rok lub co dwa lata. 

Konieczność jej wykonywania może też wynikać z wniosków, do jakich prowadzi coroczna analiza stanu BHP. Warto pamiętać, że powinny się w niej znaleźć sugestie przedsięwzięć organizacyjnych lub technologicznych mających na celu poprawę warunków na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników. 

Korzyści z przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego

Mimo iż jej wykonanie może się wydawać pewnym wysiłkiem, warto mieć na uwadze fakt, że w rzeczywistości jest to inwestycja w przyszłość przedsiębiorstwa. Uniknięcie szkód, jakie mogłyby nastąpić wskutek istnienia określonych zagrożeń, jest znacznie mniej kosztowne niż usuwanie skutków niepożądanych zdarzeń. Jeśli szukasz rzetelnego partnera, który przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Dzięki temu zyskasz pewność, że analiza zostanie wykonana kompleksowo, sprawnie i rzetelnie.