Kto przeprowadza szkolenie okresowe BHP?

Jednymi z najważniejszych wymaganych szkoleń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i instytucjach są szkolenia BHP. Odpowiedzialny za ich odbycie jest właściciel bądź kierownik, jednak kto może je przeprowadzić? Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba, która się tym zajmuje? Sprawdź już teraz!

Kto może przeprowadzić szkolenie okresowe BHP? 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku określono, iż szkolenie BHP okresowe prowadzić może jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Również pracodawca pełniący zadania służby BHP (z wyjątkiem szkoleń osób kierujących pracownikami, pełniących zadania służby BHP oraz tych związanych z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy) może podjąć się takiego szkolenia. Musi on jednak mieć ukończony kurs dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Przepisy nie określają żadnych szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji szkoleniowców. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem mogą one być prowadzone przez specjalistów, którzy posiadają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie zawodowe, zasób wiedzy oraz przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów. Konstrukcja prawna jest bardzo ogólna, w związku z czym można przyjąć, że najważniejsza jest dobra znajomość omawianego tematu przez wykładowcę. 

Czym jest jednostka organizacyjna? 

W tym samym rozporządzeniu z 27 lipca 2004 roku znaleźć można informację, że szkolenie prowadzone może być przez pracodawców albo na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne, które są uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Jednostkami takimi są: 

  • szkoły ponadgimnazjalne, 
  • jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe albo inne placówki naukowe, 
  • placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
  • stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • osoby prawne bądź fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą one działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Co musi zostać zapewnione w trakcie szkolenia? 

Prowadzone w zakresie BHP szkolenie okresowe musi spełniać pewne wymogi. Pracodawca oraz jednostka organizacyjna zobowiązani są do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia działalności szkoleniowych, a także wyposażenia dydaktycznego, które jest niezbędne do właściwego realizowania programów.

W czasie szkolenia zapewnione muszą zostać programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk, a także program szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu, o ile taka tematyka również jest poruszana. Szkolenie okresowe BHP przeprowadzić mogą wyłącznie jednostki, które są w stanie zapewnić jego właściwy przebieg i prowadzić dokumentację w postaci programów, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. 

Podsumowanie 

Odpowiedzialność za odbycie w danej firmie szkoleń spoczywa na właścicielu albo kierowniku przedsiębiorstwa bądź instytucji. Ważny jest w związku wybór odpowiedniej jednostki, która je przeprowadzi.  Dlatego proponujemy organizowanie i prowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników

  • inżynieryjno-technicznych
  • na stanowiskach robotniczych
  • administracyjno-biurowych.

Ponadto oferujemy szkolenia okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, np. w zakresie instruktażu ogólnego (szkoleń wstępnych) dla nowo zatrudnionych pracowników czy szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami!