Audyt BHP

Przeprowadzamy audyt BHP w celu weryfikacji i oceny obecnie panujących warunków w Państwa firmie bądź na budowie.

  • identyfikacja  wymagań wynikająca z przepisów prawnych i innych w odniesieniu do działań organizacji
  • ocena i udokumentowanie spełnienia przez organizację zidentyfikowanych wymagań prawnych (akty prawne, normy, wytyczne, wewnętrzne kryteria, itp.) wg przyjętej struktury oddziaływania
  • analiza przypadków wystąpienia niezgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych (np. stwierdzonych przez organy nadzoru nad warunkami pracy).
  • dokonanie identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
  • dokonanie identyfikacji zagrożeń związanych z działalnością organizacji.
  • ocena znajomości zasad bhp wśród pracowników.
  • ocena wszystkich działań organizacyjnych w zakresie zarządzania bhp.
  • dokonanie analizy danych dotyczących zaistniałych w organizacji wypadków przy pracy i awarii oraz chorób zawodowych.
  • określenie i udokumentowanie wymagań, oczekiwań i opinii zainteresowanych stron w odniesieniu do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (np. klientów, organów nadzoru, związków zawodowych).
  • dokonanie Identyfikacji oddziaływań innych systemów zarządzania w organizacji, które wpływają lub mogą w przyszłości oddziaływać na warunki bhp