Szkolenia BHP okresowe dla osób kierujących pracownikami

Przełożeni, managerowie i inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze również zobowiązani są do odbycia okresowego szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami. Ich codzienne obowiązki zawodowe w dużej mierze odnoszą się do zarządzania zespołem. Jednym z elementów tego zwierzchnictwa jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa i troszczenie się o ich świadomość, dotyczącą prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku. Celem uczestnictwa w kursie jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy na temat oceniania ryzyka na stanowisku pracy, kształtowania właściwych warunków związanych z higieną i bezpieczeństwem, a także chronienie podwładnych przed zagrożeniami.

Nasza firma zajmuje się organizacją seminariów stacjonarnych w siedzibie Twojej firmy, jak również udostępnia wersję elektroniczną szkolenia BHP dla kierujących pracownikami. Zwieńczeniem każdego z nich jest egzamin, który także opracowujemy, organizujemy i weryfikujemy wyniki. Jeśli są one pozytywne, uczestnikowi wystawiamy stosowne zaświadczenie, które powinno znaleźć się w jego personalnych aktach.

Jak często organizować szkolenie dla osób kierujących pracownikami?

W kwestii szkolenia dla osób kierujących pracownikami zastosowanie znajdują zapisy polskiego prawa. Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy trzeba przeprowadzić je:

  • nie później niż 6 miesięcy od momentu zatrudnienia osoby na kierowniczym stanowisku,
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie BHP dla kierujących pracownikami, czyli dla kogo?

Warto wiedzieć, co kryje się pod pojęciem „kierujący pracownikami”. W kontekście obowiązkowych szkoleń BHP dotyczy ono osób na wyższych stanowiskach, którzy zarządzają podległym sobie zespołem. Są to:

  • pracodawcy prywatni i państwowi, zarządzający spółdzielniami, kierownicy urzędów,
  • managerowie, mistrzowie, kierownicy poszczególnych wydziałów, brygadziści i ich odpowiednich w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

Masz wątpliwości, których pracowników powinieneś wysłać na kurs? Skontaktuj się z nami! Zapoznamy Cię z aktualnie obowiązującymi przepisami i wspólnie zaplanujemy charakter, termin oraz przebieg szkolenia BHP dla kierujących pracownikami w Twojej firmie.

Tematyka szkoleń BHP dla osób kierujących pracownikami

Ze względu na piastowane stanowisko, przełożeni i inni piastujący wyższe stanowiska kierownicze muszą odbyć szkolenie BHP w szerokim zakresie. Tematyka jest obszerna, ale zawsze indywidualnie dopasowana do zakresu obowiązków oraz specyfikacji danej branży. Jednocześnie odpowiada ramowemu programowi, który jest opracowywany przez ustawodawcę i występuje w formie załącznika do aktualnego rozporządzenia. Można go jednak swobodnie rozbudować o kolejne moduły, tak, aby w pełni wyczerpać temat i kompleksowo przygotować pracowników do piastowania powierzonych im stanowisk.

Wybrane zagadnienia BHP dla osób kierujących pracownikami, jakie poruszamy to:

  • zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zdarzenia losowego takiego jak pożar,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
  • analizowanie okoliczności wypadków przy pracy,
  • profilaktyka chorób zawodowych,
  • rozpoznawanie czynników szkodliwych na danym stanowisku pracy i sposoby radzenia sobie z nimi,
  • regulacje prawne dotyczące higienicznych i bezpiecznych warunków pracy.

Ze względu na to, że poszczególne moduły należy wnikliwie przeanalizować, dotykając przy tym zagadnień z wielu dziedzin prawa i BHP, warto zlecić nam organizację szkolenia. Wykonamy to zadanie sprawnie i terminowo, dostarczając wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne. Zorganizujemy też końcowy egzamin i wystawimy zaświadczenia dla osób, które ukończyły go z pozytywnymi wynikami.

Po zakończonym szkoleniu BHP dla kierujących pracownikami, osoby na tych stanowiskach mają wiedzę na temat najważniejszych aspektów prawnych związanych z prowadzoną przez nich działalności. Umieją identyfikować zagrożenia i unikać ryzyka, a w razie wystąpienia zagrożenia znają procedury bezpieczeństwa, a także umieją udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.