Ocena ryzyka zawodowego BHP

Według art. 226 Kodeksu Pracy każdy pracodawca ma obowiązek: informować pracowników o ryzyku zawodowym, wiążącym się z danym stanowiskiem: przedstawiać zasady ochrony przed nim oraz oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, dotyczące wykonywanej pracy i działać w tym celu prewencyjnie. Informacje te zawarte są w ocenie ryzyka zawodowego. Zapoznanie nowo przyjętych pracowników z tym dokumentem to obowiązek pracodawcy. Fakt ten musi zostać odpowiednio udokumentowany – własnoręcznym podpisem pracownika.

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego jest bardzo czasochłonne i niekiedy wyjątkowo skomplikowane – szczególnie w przypadku dużych firm. Całkowitą odpowiedzialność za wszelkie nieścisłości w dokumencie ponosi pracodawca. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów, dla których stworzenie takiej oceny nie jest trudnym zadaniem. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w tej branży oraz wymaganą wiedzę. Cały proces przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego znają na pamięć.

Najważniejsze jest, aby ocena ryzyka zawodowego została opracowana w jak najmniej skomplikowany sposób. Wystarczy jedynie zdefiniować możliwe ryzyko oraz określić wiążące się z nim zagrożenia i skutki. Im prostsza forma, tym łatwiej będzie znaleźć procedury bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko. Opracowanie musi odpowiadać realnej sytuacji panującej w firmie.

Co musi znaleźć się w ocenie ryzyka zawodowego?

Tego typu dokument należy sporządzić w formie pisemnej. Powinny tam znajdować się następujące dane:

 • położenie stanowiska w zakładzie pracy,
 • jego powierzchnia oraz wysokość,
 • stosunek powierzchni okien do podłogi,
 • opis wszystkich pomieszczeń, do których pracownik ma dostęp,
 • ewentualnie wewnątrzzakładowy regulamin,
 • wszystkie czynności, które pracownik będzie codziennie wykonywał na swoim stanowisku pracy,
 • informacja o narzędziach, maszynach i wszelkich innych urządzeniach, z których pracownik będzie korzystał w trakcie pracy.

Poszczególne elementy muszą być opisane sumiennie, gdyż na ich podstawie będą badane czynniki, zagrażające zdrowiu i życiu pracownika.

Kto dokonuje oceny ryzyka zawodowego?

Obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego spoczywa na pracodawcy. Dokument nie musi być jednak sporządzony bezpośrednio przez niego, a przez osoby oddelegowane do tego zadania – w tym firmy zewnętrzne. Właściciel musi jednak umożliwić im dostęp do potrzebnych informacji. Istotne są przede wszystkim wymogi prawne z zakresu BHP i ryzyka dotyczące danego stanowiska pracy. Wymagana jest również wiedza na temat zasad postępowania w tych dziedzinach, urządzeń, materiałów i wykorzystywanych technologii, obowiązujących procedur wykonywania pracy oraz zagrożeń i częstotliwości ich występowania.

Jak widać, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego w firmie jest nie lada wyzwaniem. Pracownik, który na co dzień zajmuje się jedynie realizowaniem kierunkowych działań firmy – przed przystąpieniem do tego zadania powinien przejść odpowiednie szkolenie. Powoduje to wzrost kosztów i tym samym zmniejszenie jakości wykonywanych usług, gdyż za szkolenie trzeba zapłacić, a pracownik przez dłuższy czas nie będzie mógł wykonywać swoich podstawowych obowiązków.

Skorzystanie z pomocy zewnętrznej firmy jest więc najkorzystniejszym rozwiązaniem. Wszelkie procedury przejmujemy na siebie. Nasi eksperci solidnie wykonują każde zlecenie!

Jak przebiega proces oceny ryzyka zawodowego?

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego powinno opierać się na systematycznych działaniach badających zagrożenia występujące w środowisku pracy, które mogą wpłynąć na pogorszenie się stanu zdrowia pracownika lub wystąpienie urazu.

Proces oceny ryzyka zawodowego przebiega tak samo w przypadku każdego stanowiska pracy. Można go podzielić na cztery najważniejsze etapy.

 1. Powołanie odpowiedniego zespołu lub firmy zewnętrznej – w tym pracownika obejmującego dane stanowisko.
 2. Gruntowny opis stanowiska pracy – zbiór wszelkich maszyn, procesów i urządzeń mogących powodować zagrożenia.
 3. Identyfikacja zagrożeń.
 4. Szacowanie ryzyka, czyli ocena opracowanych zagrożeń.

Na koniec należy sporządzić odpowiednią dokumentację, która będzie przedstawiana do wglądu każdemu nowo przyjętemu pracownikowi.