Dokumentacja powypadkowa

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Firma Straż Grupa Serwisowa pomaga prowadzić postępowanie powypadkowe:

W ramach podjętej współpracy:

 • sporządzamy zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,
 • dokonujemy oględzin miejsca wypadku, przyjmujemy wyjaśnienia od poszkodowanego,
 • zbieramy informacje dotyczące zdarzenia od świadków wypadku,
 • w razie konieczności zasięgamy opinii lekarza,
 • dokonujemy prawnej kwalifikacji zdarzenia, tj. stwierdzamy czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
 • sporządzamy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • przedstawiamy wnioski i działania profilaktyczne,
 • dokonujemy wpisu do rejestru wypadku przy pracy,
 • na wniosek poszkodowanego sporządzamy niezbędną dokumentację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem określenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty ewentualnego odszkodowania,

Protokół powypadkowy powinien zostać sporządzony w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia pracodawcy o zaistnieniu wypadku. Pracodawca po otrzymaniu protokołu powypadkowego, zatwierdza otrzymany protokół lub zwraca go zespołowi powypadkowemu w celu usunięcia stwierdzonych nieścisłości w ciągu 5 dni od daty jego wpłynięcia.