Szkolenia PPOŻ

Obowiązek szkoleń PPOŻ dla pracowników

Oprócz szkoleń BHP każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom kurs z zakresu ochrony przeciwpożarowej bez względu na branżę firmy. Często zakres ten obejmuje już podstawowe szkolenie BHP. Osoby przebywające na terenie zakładu pracy muszą znać zasady postępowania w przypadku pożaru – to przede wszystkim ochrona własnego zdrowia i życia, ale również mienia i środowiska. Wymagania dotyczące szkolenia pracowników z zakresu ppoż. reguluje Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Ten sam dokument określa obowiązki wobec pracodawcy tyczące się profilaktyki oraz reagowania na powstały pożar.

Wiedza z zakresu ochrony ppoż. ma wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracowników. Ponadto właściciel zakładu pracy musi przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych i technologicznych oraz ma obowiązek wyposażyć budynek w sprzęt gaśniczy, regularnie poddawany konserwacji. Pracodawca musi sporządzić dokument informujący o etapach postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Za wszelkie uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej odpowiada finansowo i karnie właściciel zakładu pracy.

Szkolenia BHP PPOŻ

W zakres usług naszej firmy wchodzą szkolenia ppoż. dla pracowników oraz wszelkie inne działania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Chcąc mieć pewność, że zakład pracy jest odpowiednio zabezpieczony przed wystąpieniem pożaru, a pracownicy znają procedury postępowania – warto skorzystać z usług profesjonalistów. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanej pracy i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia w postaci pożaru.

Organizujemy szkolenia PPOŻ dla pracowników:

  • wstępne,
  • podstawowe,
  • specjalistyczne.

Szkolenia wstępne obejmują nowo przyjętych pracowników i zaznajamiają ich z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Natomiast podstawowe przekazują informacje o: zagrożeniach pożarowych, jakie mogą wystąpić w miejscu pracy, profilaktyce, sposobach użycia urządzeń gaśniczych, etapach postępowania podczas pożaru oraz zasadach ewakuacji. Z kolei szkolenia specjalistyczne skierowane są dla pracowników, którzy zabezpieczają prace o zagrożeniu pożarowym i osób prowadzących laboratoria czy inne miejsca pracy, gdzie wykorzystuje się materiały niebezpieczne.

Jak wyglądają szkolenia PPOŻ?

Ustawa nie określa jasno konkretnego zakresu szkolenia przeciwpożarowego. Instruktaż powinien jednak obejmować działania dostosowane do danego stanowiska pracy. Każdy nowo zatrudniony pracownik musi odbyć kurs ppoż. w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili zatrudnienia. Dla pozostałych pracowników spotkania te najczęściej odbywają się w połączeniu ze szkoleniami okresowymi.

Oferowane przez naszą firmę szkolenia ppoż. opracowujemy indywidualnie w zakresie potrzeb Klienta. Podstawowymi informacjami są przede wszystkim: przebieg systemu dróg ewakuacyjnych oraz prawidłowe korzystanie z urządzeń i instalacji. Dzięki dostosowaniu programu szkolenia do konkretnej branży, a nawet stanowiska – zmniejszamy ryzyko zawodowe. Odpowiednie przeszkolony pracownik zawsze będzie wiedział, jak bezpiecznie wydostać się z miejsca pożaru i w miarę możliwości ochronić mienie zakładu pracy. Kursy ppoż. przeprowadzają osoby posiadające ku temu odpowiednie kwalifikacje. Przestrzeganie wymogów związanych z ochroną przeciwpożarową mają prawo kontrolować jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Inne usługi PPOŻ dla firm

Nasza firma oferuje szereg różnych usług odpowiadających za ochronę przeciwpożarową Twojej firmy. Odtąd powierzysz bezpieczeństwo swojego zakładu oraz pracowników w nasze ręce – specjalistów, którzy od lat pracują w tej branży.

Przede wszystkim tworzymy dla naszych Klientów Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możesz nam powierzyć przegląd sprzętu gaśniczego – weryfikujemy jego stan, a w razie takiej konieczności – naprawiamy. Zajmujemy się także prawidłowym oznakowaniem budynków oraz wyznaczaniem tras ewakuacji. Ponadto dla naszych Klientów organizujemy próbne ewakuacje, czyli ćwiczenia mające na celu ochronę zdrowia i życia pracowników. Możemy też zagwarantować ochronę przeciwpożarową imprez masowych.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę dla Ciebie i Twojej firmy!