Szkolenia BHP okresowe administracyjno-biurowe

Wykonywanie okresowych szkoleń BHP dotyczy pracowników z wielu branż, w tym sektora administracyjno-biurowego. Aktualnie obowiązująca ustawa została uchwalona w 2018 roku i reguluje kto, i jak często powinien do nich podchodzić. Pracodawcy są zobligowani do przestrzegania tych postanowień poprzez zapewnienie podwładnym dostępu do kursów z bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na złożoność poruszanych zagadnień bardzo często oddelegowują to zadanie na firmy zewnętrzne, takie jak nasza. Od lat wspieramy przedsiębiorstwa w tym zakresie, pozwalając Ci zaoszczędzić czas i poświęcić go na rozwijanie biznesu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do nawiązania współpracy!

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Ze względu na to, że branża administracyjno-biurowa nie jest uważana za szczególnie szkodliwą czy obarczoną podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych i wypadków, szkolenia okresowe dla pracowników nie muszą odbywać się tak jak powszechnie, tj. minimum raz na 6 lat. Szczegółowe informacje o tym, kto zwolniony jest z obowiązku przystąpienia do kursu, znajdują się w artykule 2373 § 22 wspomnianej ustawy. Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych w kadrach czy księgowości.

Zwolnienie dotyczy również:

  • osób, które pracowały na takim samym stanowisku u innego pracodawcy i mają zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP,
  • osoby, które odbyły inne szkolenie BHP, jednak w zakresie, jaki obowiązuje na nowym stanowisku pracy.

Ile jest ważne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

Osoby, które zastanawiają się, ile jest ważne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych muszą wiedzieć, że wszystko zależy od tego, jakie dokładnie stanowisko jest przez nich piastowane. Standardowo udział w kursie, seminarium lub kierowanym samokształceniu przeprowadzanym online powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 lat. Obowiązek pracodawcy jest dopilnowanie, aby pierwsze szkolenie okresowe odbyło się nie później niż w ciągu pierwszych 12 miesięcy pracy specjalisty.

Masz wątpliwości co do tego, jaka powinna być częstotliwość kursów i sposób ich przeprowadzania? Z naszą pomocą będziesz miał wszystko pod kontrolą! Warto skorzystać z pomocy, jaką oferujemy w zakresie zorganizowania, przeprowadzenia oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników biurowych.

Obowiązkowe szkolenie BHP dla pracowników biurowych

Dla pracowników biurowych, szkolenie BHP przeprowadzane jest w celu zaktualizowania wiedzy, którą już posiadają i jej ugruntowania. W efekcie osoby, które są zatrudnione np. w księgowości czy w kadrach znają strukturę firmy oraz rozwiązania, obowiązujące w kwestiach technicznych i organizacyjnych. Umieją też zastosować je w praktyce. Potwierdzeniem ich umiejętności jest egzamin odbywający się na zakończenie kursu. Jako organizator wystawiamy zaświadczenia imienne informujące o tym, że dana osoba uzyskała wynik pozytywny. To ważna informacja, którą pracodawca powinien dołączyć do akt osobowych pracownika.

Nasze usługi BHP — pracownik biurowy

Chociaż od 2019 roku na mocy nowej ustawy wielu pracowników administracyjno-biurowych zostało zwolnionych ze szkoleń okresowych, to nadal jest spora grupa zobligowana do ich wykonania.

Jeżeli chcesz zorganizować kurs dla osób zatrudnionych w tym sektorze, skontaktuj się z nami. Opracowujemy plany szkoleniowe, które zakładają kilka form kształcenia:

  • seminarium,
  • samokształcenie kierowane (online).

Osobom uczestniczącym w kursach stacjonarnych zapewniamy niezbędne materiały i środki dydaktyczne, aby przyswajanie wiedzy było łatwe i przyjemne. Tym, którzy wybiorą formę internetową, zapewniamy zdalne konsultacje z wykładowcami. Zakres szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych ustalamy indywidualnie, zgodnie ze specyfiką stanowiska pracy i zagrożeniami, jakie mogą czekać na zatrudnionych. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mieli wiedzę w dziedzinie oceniania ryzyka zawodowego, kształtowania warunków pracy, przysługujących świadczeń w razie wypadków, profilaktycznej ochrony zdrowia czy zasad udzielania pierwszej pomocy.