Outsourcing BHP

Szkolenia BHP są jednymi z ważniejszych wymaganych szkoleń dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Odpowiedzialnym za odbycie szkoleń w danej firmie jest właściciel lub kierownik.

PROGRAM SZKOLENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU PRACY ORAZ USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY.

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowników (robotnicze, techniczno – inżynieryjne, administracyjno – biurowe, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami),
 • tworzenie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • pomiary środowiska pracy,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych (protokoły powypadkowe, karty statystyczne, sprawozdania do GUS, rejestry wypadków przy pracy)
 • sprawozdawczość bhp do i analizy stanu bhp,
 • tworzenie instrukcji stanowiskowych,
 • dostosowywanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań,
 • prowadzenie dzienników szkoleń i rejestrów,
 • współpraca z instytucjami takimi jak: PIP, PIS, PSP,
 • tworzenie rejestrów czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy,
 • audyty bezpieczeństwa w zakładach pracy,
 • ocena, poprawa oraz podtrzymywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • wdrożenie strategii BHP w celu osiągnięcia wymaganych praktyk,
 • budowanie i promowanie kultury BHP wśród pracowników i kadry kierowniczej w celu podnoszenia świadomości
 • w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy,
 • bieżąca kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP,
 • wdrażanie procedur i instrukcji dotyczących przepisów i zasad BHP,
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP,
Outsourcing BHP

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, zatrudniającego w swojej firmie pracowników, jest zapewnienie im odpowiednich warunków do pracy. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę obejmuje wszystkich pracodawców – bez wyjątku. Zagrożenia oraz różnego typu choroby zawodowe dotyczą tak samo fachowców narażonych na bezpośrednie wystąpienie niebezpieczeństwa w pracy, jak i osób pracujących w biurze.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Kwestia przeprowadzania szkoleń BHP dla nowo zatrudnionych pracowników oraz okresowych leży w gestii pracodawcy, gdyż ich brak może wpływać na nieumiejętne wykonywanie obowiązków, a tym samym zwiększenie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Każde szkolenie prowadzone w ramach naszego outsourcingu składa się z dwóch etapów: części ogólnej – czyli wiedzy na temat występujących zagrożeń i ogólnej higieny pracy oraz części przeprowadzanej na stanowisku, podczas której pracownik informowany jest o ryzyku zawodowym i sposobach ochrony przed zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas pracy na tej konkretnej pozycji.

Outsourcing BHP – cennik usług – Warszawa, Wrocław

Kwestie bezpieczeństwa oraz higieny pracy reguluje polskie prawo – w tym również Kodeks Pracy. Nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych wymogów BHP grozi otrzymaniem sankcji finansowych. Chcąc zapobiec nieprzyjemnym sytuacjom, warto zainwestować w outsourcing zewnętrzny prowadzony przez naszą firmę. Działania specjalistów polegają na przejęciu przez nich wszelkich obowiązków, obejmujących kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Ponadto nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie dostosowania obecnych rozwiązań do aktualnie obowiązujących przepisów. Outsourcing to również regularne kontrole wszystkich stanowisk pracy i budynków oraz przeprowadzanie wstępnych, a także okresowych szkoleń pracowników. Terminy kolejnych działań nadzoruje nasza firma – nie ma mowy o żadnych opóźnieniach czasowych. Cennik prowadzonych działań na terenie Warszawy i Wrocławia zależy od wybranego typu usługi i terminu. Naszym Klientom gwarantujemy najatrakcyjniejsze stawki na rynku i kompleksową obsługę przez cały okres trwania współpracy.

Stała współpraca i obsługa zakładów pracy od 200 zł/m-ce

Usługi outsourcingu BHP – kompleksowa obsługa

Zajmujemy się obsługą bhp budowy oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Opiniujemy wymagany plan BIOZ oraz konieczne procedury i formularze. Obejmujemy teren budowy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników, w tym podwykonawców. Uczestniczymy w komisjach i odbiorach BHP. Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia, szkolenia oraz certyfikaty. Oferujemy również przejęcie zadań i obowiązków Koordynatora BHP na czas trwania budowy.

 • Opracowywanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót na stanowiskach pracy
 • Przeprowadzanie kontroli / audytów BHP na budowie
 • Uczestnictwo / wsparcie podczas kontroli PIP
 • Przeprowadzanie analiz i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego
 • Koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP na budowie
 • Uczestnictwo w postępowaniach powypadkowych – przeprowadzenie procedury
 • Przeprowadzanie szkoleń wprowadzających oraz szkoleń wstępnych BHP
 • Wprowadzanie polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów na budowie
 • Weryfikacja dokumentów dostarczanych przez podwykonawców w zakresie BHP lub ewentualna pomoc w ich przygotowaniu
 • Codzienna kontrola prowadzonych zapisów niezbędnych do utrzymania certyfikowanych systemów bezpieczeństwa
 • Monitorowanie i nadzorowanie prowadzonych prac