Co ile przeprowadza się szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapoznanie zatrudnianego personelu z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik, który nie został odpowiednio przeszkolony, nie ma prawa rozpocząć wykonywania powierzonych mu obowiązków w zakładzie. Przepisy te nie omijają również osób zatrudnianych na stanowiskach robotniczych. Wyjaśniamy, jak powinien przebiegać taki instruktaż, w jakim celu organizuje się szkolenia okresowe BHP dla robotnikówco ile lat należy je przeprowadzać, by świadczenie pracy było bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Kto musi odbyć obowiązkowe szkolenia BHP?

Zarówno pierwszy instruktaż, odbywający się przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy z pracownikiem, jak i szkolenia okresowe, są obowiązkowe dla wszystkich grup personelu zatrudnianego w firmie. Oznacza to, że udział w nich zobowiązani są wziąć:

  • pracodawcy, brygadziści, mistrzowie oraz inne osoby desygnowane do sprawowania nadzoru nad pracownikami,
  • personel biurowo-administracyjny,
  • osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych,
  • pracownicy techniczno-inżynieryjni,
  • konstruktorzy maszyn oraz urządzeń technologicznych,
  • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące ich zadania.

Podstawowym celem szkoleń okresowych jest zapoznanie zatrudnionego personelu z obowiązującymi przepisami BHP. Kolejnym jest uzupełnienie posiadanej dotychczas wiedzy i umiejętności z zakresu przewidywania i przeciwdziałania czynnikom ryzyka występującym lub mogącym wystąpić w związku z wykonywaniem przez nich czynności na określonych stanowiskach.

Szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych

Choć czynniki te mogą zaistnieć bez względu na rodzaj obowiązków wykonywanych przez personel i w zależności od zajmowanych stanowisk mogą przybierać różne formy. Grupą szczególnie narażoną na zagrożenia związane np. obsługą ciężkich maszyn, urządzeń elektrycznych czy narzędzi są robotnicy. W ich przypadku szkolenia okresowe mają na celu przede wszystkim aktualizację oraz uzupełnienie umiejętności praktycznych, oraz wiedzy z dziedziny BHP, ale także zapoznanie z obowiązującymi na terenie zakładu rozwiązaniami technologicznymi oraz organizacyjnymi. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy na stanowiskach robotniczych, zakres szkolenia okresowego powinien obejmować trzy podstawowe aspekty:

  1. Zasady i przepisy bezpieczeństwa oraz higieny pracy związane z wykonywanym zawodem.
  2. Ewentualne zagrożenia oraz sposoby ich unikania.
  3. Postępowanie w stanach zagrożenia oraz w razie wypadku.

Przebieg oraz forma takiego instruktażu powinny być dostosowane do zakresu tematycznego szkolenia. Organizator omawia poszczególne punkty zgodnie z przygotowanym wcześniej programem, dopasowując treści prelekcji do gałęzi pracy, dotyczących bezpośrednio osób biorących udział w seminarium.

Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych – co ile trzeba je przeprowadzić?

Zgodnie z obecnymi przepisami, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zobowiązani są odbyć okresowe szkolenie BHP nie rzadziej niż raz na 3 lata, natomiast pierwsze – w okresie 12 miesięcy od przyjęcia do pracy. Wyjątek stanowią posady określane jako szczególnie niebezpieczne i uciążliwe dla zdrowia. Osoby wykonujące na nich pracę muszą przechodzić okresowy instruktaż BHP nie rzadziej niż 1 raz na rok. Ze szkolenia można zwolnić pracownika, jedynie pod warunkiem okazania przez niego aktualnego zaświadczenia o odbyciu takiego kursu u innego pracodawcy.

Właściciele firm zobowiązani są do przestrzegania terminów obwiązujących szkoleń BHP przeprowadzanych w swoich przedsiębiorstwach. Warto traktować je nie tylko jako wymóg formalny, wynikający z przepisów prawa, ale przede wszystkim – jako wyraz troski o zdrowie i życie pracowników, zatrudnianych na stanowiskach roboczych i wykonujących wszelkie inne prace w firmie. Z kolei rolą odpowiedzialnego podwładnego jest nie tylko aktywny udział w prelekcjach, ale również stosowanie się do uzyskanych w ich takcie informacji podczas realizowania codziennych obowiązków.