Ile jest ważne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

Pracodawcy często muszą zapewnić swoim pracownikom nie tylko odpowiednie warunki do pracy, ale też liczne szkolenia, przystosowujące do wykonywania zawodu. Jednym z najważniejszych obowiązków, które na nich spoczywają, jest konieczność przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń BHP. Jak powinno ono wyglądać przypadku pracowników administracyjno-biurowych i jak długo jest ono ważne w świetle aktualnych przepisów prawa? Sprawdź! 

Kiedy trzeba wykonać szkolenie BHP?

Już w dniu przyjęcia nowego pracownika do pracy powinno odbyć się szkolenie wstępne BHP. Jest ono podzielone na dwa etapy: instruktaż ogólny, w którego trakcie zapoznawany jest on z ogólnymi wytycznymi bezpieczeństwa i higieny pracy panującymi w zakładzie oraz instruktaż stanowiskowy. Podczas prowadzenia tego drugiego zaznajamia się nowo przyjętą na dane stanowisko osobę z zasadami BHP i z zagrożeniami, jakie mogą występować podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Wśród nowo zatrudnionych osób pierwsze szkolenie ważne jest przez pół roku. Dotyczy to kadry obejmującej stanowisko polegające na kierowaniu innymi pracownikami. Pozostali muszą natomiast zostać ponownie przeszkoleni w ciągu roku od objęcia posady. Szkolenie BHP wstępne i okresowe odbywa się na koszt pracodawcy i w czasie pracy. Po jego zakończeniu pracownik jest zobowiązany potwierdzić fakt jego ukończenia na piśmie. W przypadku zatrudnienia danej osoby na tym samym stanowisku, które zajmowała u danego pracodawcy przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę, nie trzeba jej ponownie szkolić. 

Ile jest ważne szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych? 

Zależnie od rodzaju wykonywanej pracy zmienia się czas ważności szkolenia okresowego BHP. Dziewiątego listopada 2018 roku została wydana ustawa zmieniająca niektóre ustawy w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Weszła ona w życie 1 stycznia 2019 roku. Do tej pory szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych musiało się odbywać w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia i ważne było przez 6 lat. Ile jest ważne szkolenie BHP po wprowadzeniu tej ustawy? 

Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych nie są już obowiązkowe. Zwolnione z nich zostały osoby zakwalifikowane do grupy zawodowej, której przyznano nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Są to stanowiska, w których występuje najniższy wskaźnik wypadkowości i najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia, czyli: 

 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 
 • informacja i komunikacja, 
 • produkcja odzieży, 
 • działalność związana z usługami gastronomicznymi, 
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura, 
 • produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych, 
 • transport lotniczy, 
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 
 • edukacja, 
 • działalność naukowa i techniczna, 
 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska, 
 • handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego samochodami osobowymi. 

Jednocześnie szkolenie BHP dla kierujących pracownikami musi być powtarzane co pięć lat. 

Podsumowanie 

W celu przeprowadzenia szkolenia BHP pracowników biurowych zachęcamy do skontaktowania się z nami. Zajmujemy się nie tylko organizowaniem szkoleń wstępnych i okresowych, tworzeniem instrukcji stanowiskowych, uzupełnianiem dzienników i rejestrów, ale również budujemy i promujemy kulturę BHP wśród pracowników i kadry kierowniczej. Przekłada się to na podnoszenie świadomości. Na bieżąco zajmujemy się kontrolowaniem warunków pracy i przestrzegania przepisów oraz wdrażaniem procedur i instrukcji dotyczących zasad BHP. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, która jest dostępna w bardzo atrakcyjnej cenie!