Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (w skrócie IBP) – to dokument, opracowywany
dla budynku lub strefy pożarowej, który jest obowiązkiem właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Dokument ten ma na celu ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji budynku. Składa się z części graficznej i tekstowej. Sporządzona IBP powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego winna być podawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowe informacje dotyczące opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109. poz. 719).