Jak napisać i jaki jest cel analizy stanu BHP?

Podstawowym dokumentem, umożliwiającym wewnętrzną kontrolę bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie jest analiza stanu BHP. Wyjaśniamy, w jakim celu sporządza się taki raport, podpowiadamy jak napisać analizę i jak się do niej przygotować. Z tekstu dowiesz się również, które informacje obowiązkowo musi zawierać roczna ocena BHP w firmie, a jakich nie trzeba w niej umieszczać.

Czym jest analiza stanu BHP?

Obowiązek sporządzania rocznej oceny BHP w zakładzie pracy wynika bezpośrednio z treści rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Z punktu wiedzenia prawa, analiza to nic innego jak ocena standardów w przedsiębiorstwie. Za jej stworzenie odpowiedzialny jest pracownik służby BHP, który przedkłada dokument pracodawcy. To na nim spoczywa bowiem odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy na terenie zakładu oraz jego kontrola.

Podstawowy cel tworzenia oceny

Głównym celem pisania analizy jest podsumowanie bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Z tego względu warto spojrzeć na roczną ocenę stanu BHP w firmie nie tylko jak na formalny obowiązek, ale przede wszystkim – potraktować go jako szansę realnej poprawy warunków, w jakich zatrudnione osoby wykonują swoją pracę. Celem kontroli jest również zaproponowanie konkretnych działań, mających wyeliminować ewentualne nieprawidłowości lub służyć polepszeniu przyjętych w zakładzie standardów.

Co musi zawierać raport z kontroli stanu BHP w firmie?

Przywołane wcześniej rozporządzenie nie precyzuje zakresu tematycznego analizy stanu BHP. Jedynym obowiązkowym elementem takiego opracowania jest propozycja wdrożenia przedsięwzięć mających na celu eliminację zagrożeń dla zdrowia oraz życia pracowników. Poza tym zakres danych uwzględnionych w dokumencie powinien być dostosowany do specyfiki działalności firmy, a wpływ na ostateczny kształt oceny stanu BHP ma sporządzający ją pracownik.

Przykładowe dane, które można umieścić w analizie

Warto zadbać o to, by w raporcie znalazły się informacje kluczowe z punktu widzenia zarówno ogólnych standardów BHP, jak i szczegółowych uwarunkowań danej branży lub przedsiębiorstwa. Przykładowe zagadnienia, które można poruszyć, tworząc analizę stanu BHP w zakładzie pracy, to m.in.:

  • dane o stanie zatrudnienia,
  • charakterystyka stanowisk pracy z uwzględnieniem niezbędnych pomiarów,
  • informacje o przebytych szkoleniach BHP i badaniach okresowych,
  • ocena ryzyka związanego z pracą na poszczególnych stanowiskach,
  • wnioski z kontroli zewnętrznych,
  • statystyki o wypadkach przy pracy, ich rodzaju oraz przyczynach,
  • dane o zachorowaniach na choroby zawodowe.

Przygotowanie do pisania

Aby sumiennie napisać analizę, powinieneś się do niej odpowiednio przygotować. Odpowiedź na wiele kluczowych kwestii poruszanych w raporcie znajdziesz w wewnętrznej dokumentacji firmy, np. rejestrach wypadków i chorób zawodowych czy protokołach wewnątrzzakładowych komisji i zespołów do spraw BHP. Możesz wykorzystać również wyniki kontroli przeprowadzanych na terenie zakładu przez takie jednostki jak PIP czy UDT. Jeśli pracownicy zgłaszają własne wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa, także warto uwzględnić ich treść w raporcie. Pamiętaj, by odpowiednio wcześniej zwrócić się do odpowiednich organów lub osób, tak aby dostarczyły dokumenty potrzebne Ci do napisania raportu na czas.

Kiedy sporządzać taki dokument?

Wiesz już jak napisać analizę stanu BHP w miejscu pracy i jak się do niej przygotować. Zgodnie z przepisami, sporządzanie rocznej oceny jest obowiązkowe, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki dokument powstawał częściej. Rozporządzenie nie wskazuje, czy trzeba wykonać go wraz z początkiem roku, na jego zakończenie czy może w połowie. Ważne, by obrać roczny interwał, a następne go przestrzegać. Kontrola udokumentowana analizą na początku roku jest jednak dobrą praktyką, która pozwoli ocenić ubiegłe 12 miesięcy i zaplanować działania do wdrożenia na cały nowy rok.